1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Schuifdeuraanhuis.nl zijn  deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Schuifdeuraanhuis.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Schuifdeuraanhuis.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


2. Overeenkomst


2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Schuifdeuraanhuis.nl. Schuifdeuraanhuis.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
3. Prijzen/Aanbiedingen 
3.1 Alle aanbiedingen van Schuifdeuraanhuis.nl zijn vrijblijvend en Schuifdeuraanhuis.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4. Retourzendingen
4.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Schuifdeuraanhuis.nl  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
4.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Schuifdeuraanhuis.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5. Betalingen 
5.1 Na bestelling mag het verschuldigde bedrag in een keer vooruit worden overgemaakt, echter een aanbetaling is geen verplichting! Dit kan via overschrijving onder vermelding van ordernummer en factuurnummer. Na de gehele betaling of aanbetaling ontvangen te hebben, neemt Schuifdeuraanhuis.nl dit product in productie en is annuleren niet meer mogelijk.
5.2 Wanneer alleen een bedrag is aanbetaald dient het restant van de betaling, indien niet anders is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Bij het in gebreke blijven van betaling op dit moment bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Schuifdeuraanhuis.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Schuifdeuraanhuis.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Schuifdeuraanhuis.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Schuifdeuraanhuis.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Schuifdeuraanhuis.nl
6. Levering
6.1 De door Schuifdeuraanhuis.nl opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 
6.2 De levering van de producten (en diensten) geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 
6.3 De levering van de producten (en diensten) geschiedt op de plaats die voor verzending met u is overeengekomen via de bestelprocedure.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Schuifdeuraanhuis.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Schuifdeuraanhuis.nl (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Schuifdeuraanhuis.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Schuifdeuraanhuis.nl .
9.2 De administratie van Schuifdeuraanhuis.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Schuifdeuraanhuis.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Schuifdeuraanhuis.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Schuifdeuraanhuis.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Neem direct contact met ons op


Laden...